Algemene voorwaarden

Veldbloem Voetreflextherapie biedt therapeutische voetreflexbehandelingen aan. De behandelingen zijn gericht op het verbeteren van gezondheidsklachten en het gevoel van welbevinden.

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van Veldbloem Voetreflextherapie.
1.2 Veldbloem Voetreflextherapie mag, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Cliënten die onder behandeling zijn, worden voorafgaand aan publicatie over de wijzigingen geïnformeerd.

2 Intake en behandeling

2.1 De eerste afspraak bestaat uit een intake met als doel de klacht te verhelderen en de gezondheid van de cliënt in kaart te brengen. Op basis van de intake wordt een behandeltraject bepaald.
2.2 Veldbloem Voetreflextherapie voldoet aan de door beroepsvereniging Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) vereiste opleidings- en kwaliteitseisen. Veldbloem Voetreflextherapie gaat bij elke cliënt en bij elke behandeling professioneel en zorgvuldig te werk.
2.3 Na 5 behandelingen (inclusief intake) vindt evaluatie plaats en wordt een eventueel vervolg besproken.
2.4 Voetreflextherapie (ook: reflexzonetherapie genoemd) is een complementaire behandelwijze en kan naast een regulier medische behandelwijze worden ingezet. Veldbloem Voetreflextherapie stelt geen medische diagnoses. Een voetreflextherapiebehandeling kan een regulier medische behandeling niet vervangen.

3 Afspraak annuleren

3.1 Behandelingen vinden plaats op afspraak. Kan de cliënt een afspraak niet nakomen, dan kan hij/zij de afspraak tot 24 uur vóór het tijdstip van de afspraak kosteloos annuleren. Voor afspraken die te laat of niet worden afgezegd, brengt Veldbloem Voetreflextherapie het tarief van de behandeling in rekening.

4 Facturering en betaling

4.1 Bij het aangaan van het behandeltraject zoals in de intake besproken is (zie 2.1), verplicht de cliënt zich tot betaling van alle bij deze afspraak behorende kosten.
4.2 Veldbloem Voetreflextherapie doet de cliënt de factuur toekomen. Betaling vindt plaats via een bankoverschrijving.
4.3 Behandelingen gericht op het verbeteren van de gezondheid zijn vrijgesteld van belasting toegevoegde waarde (BTW).
4.4 Veldbloem Voetreflextherapie voldoet aan de door beroepsvereniging VNRT vereiste opleidings- en bijscholingseisen en staat geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De behandelingen van Veldbloem Voetreflextherapie kunnen daarom door de zorgverzekeraar vergoed worden. Het is aan de cliënt om zich te informeren over de hoogte van de vergoeding.
4.5 Veldbloem Voetreflextherapie is niet verantwoordelijk voor het declareren van de factuur bij de zorgverzekeraar.

5 Betalingstermijn

5.1 Voor het voldoen van de factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
5.2 Wanneer na een eerste en tweede schriftelijke herinnering nog geen volledige betaling is ontvangen, wordt het openstaande bedrag, volgens de wet, verhoogd met incassokosten en de verschuldigde rente.
5.3 Volgt hierop nog geen volledige betaling, dan zal Veldbloem Voetreflextherapie een incassobureau inschakelen, waarbij alle kosten kunnen worden verhaald op de cliënt.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Veldbloem Voetreflextherapie is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan materiële en/of immateriële zaken van de cliënt, in en om de praktijkruimte.
6.2 Veldbloem Voetreflextherapie is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/of medicijngebruik.
6.3 De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Veldbloem Voetreflextherapie. Veldbloem Voetreflextherapie kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, die uit het gebruik maken van deze diensten voortvloeien.

7 Klachtenregeling

7.1 Tijdens de intake wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de klachtenregeling.
7.2 Klachten van de cliënt, ervaren tekorten of onvrede dienen altijd eerst te worden besproken met de therapeut. Een klacht kan schriftelijk of mondeling worden neergelegd bij Veldbloem Voetreflextherapie. Gaat de cliënt niet akkoord met de aangeboden oplossing, dan verwijst Veldbloem Voetreflextherapie door naar de klachtenfunctionaris van de VNRT. Deze regeling voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De klachtenregeling is gepubliceerd op www.vnrt.nl
7.3 De klachtenfunctionaris van de VNRT is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met de cliënt zoekt de klachtenfunctionaris naar een oplossing voor de klacht. Indien mogelijk probeert de klachtenfunctionaris cliënt en Veldbloem Voetreflextherapie te helpen de klacht samen op te lossen (bemiddeling). Als dit niet lukt, verwijst de klachtenfunctionaris de cliënt door naar Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
7.4 SCAG is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg. Veldbloem Voetreflextherapie is aangesloten bij SCAG. Een uitspraak van de geschillencommissie (SCAG zelf of een door SCAG ingeschakelde derde partij) is bindend, zowel voor cliënt als voor de therapeut. Aan het indienen van een klacht bij of via SCAG zijn kosten verbonden.

Utrecht, 1 februari 2022